PDA

View Full Version : Moja pasja - polszczyzna...


konris
19-10-2009, 19:10
Skoro już po zabawie, to kasuję swe posty... Niech inni się kiedyś pomęczą.

Mag
19-10-2009, 19:12
Cieszęsię, że wreszcie ktoś ma jakąś językową pasję :)

Mag
19-10-2009, 19:16
np. czterystotysięcznypięćsetdwudziestypierwszy

Lila
19-10-2009, 19:17
Mój Ojciec twierdził,że 'konstantynopolitańczykowianeczka'.
Ale czy to poprawne aby?:)

Mag
19-10-2009, 19:24
Niespełnadwustupięćdziesięcioipółletni.

koziorożec
19-10-2009, 19:25
a ja zawsze słyszałam : konstantynopolitańczykiewiczówna:)
pozdrawiam

Mag
19-10-2009, 19:26
czterdziestopięciomilionowotrzystodzięwięćdziesięc iosiedmiotysięcznoosiemdziesięciodziewięciozgłosko wy

Mag
19-10-2009, 19:55
jasne, że `niespełna` pisze sie rozłacznie, ale to był taki zart na potrzeby Twojego konkursu

Mag
19-10-2009, 19:59
A w pozostałych, masz rację, rzeczywiście błedy z rozpędu. Teraz to widzę. Istotnie, w liczebnikach porządkowych odmienia się dziesiątki i jedności :)

Lila
19-10-2009, 20:03
Dziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciotysięcznik.

Praprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapr aprapraprapraprapraprapraprababka.:):)

Mag
19-10-2009, 20:07
haaapieknietonapisałaślilunaprawdętonajdłuższywyra zjakiczytałamodzawsze

Mag
19-10-2009, 20:12
No to zdradź już, jaki to najdłuższy wyraz:)

Lila
19-10-2009, 20:12
Lilu, też mi zaimponowałaś tym pierwszym przykładem (wciąż za krótki!). Idziesz w dobrym kierunku. Już ciepło, ciepło...

Ale w drugim przykładzie - idąc Twoim tropem, to PRA...BABKA zawsze będzie krótsza od PRA...DZIADKA:)

No faktycznie.:D

Mag
19-10-2009, 20:13
Idąc tym tropem, dłuzszy będzie pra.....przodek :)

Mag
19-10-2009, 20:13
nie, nie dłuzszy

Mag
19-10-2009, 20:17
Szkoda, bo już mam imeratyw czytelniczy....i zamierzam utulić w ramionach jakieś powieścidło

Lila
19-10-2009, 20:22
hmmm...trzystutysięcznytrzystatrzydziestytrzeci.?? ??

Lila
19-10-2009, 20:26
Albo dziewięćsetysięcznydziewięćsetdziewięćdziesiątydzi ewiąty???????????...może cuś pomyliłam/:)

konris
19-10-2009, 20:27
Lilu, wciąż jest tylko (albo aż) ciepło...:)

Mag
19-10-2009, 20:28
Jasna cholera...a tu jeszcze imperatyw pęcherza doszedł...motywacja...no, nie powiem...Konris, takie zagadki to od rana, a nie prawie nocą, kiedy jestem kastratem intelektualnym :)

Lila
19-10-2009, 20:39
Lilu, wciąż jest tylko (albo aż) ciepło...:)

No koniec...:D
Nic nie wymyślę.Mózg mi się zlasował do reszty.

Lila
19-10-2009, 20:45
Już jestem wkurzona..:)

A może to ? ponaddziewięćsetysięcznydziewięćsetdziewięćdziesią tydzi ewiąty???

Lila
19-10-2009, 20:47
Albo ponaddwustudwudziestoczteroipółkilometrowy??????? Lub coś w tym sensie??

Pani Slowikowa
19-10-2009, 20:47
pelnodziewiecsetmilionowoczterystotysiecznoczterys etnoczterdziestoczwartych

Mag
19-10-2009, 21:05
ponaddziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciokondyg nacyjny...język mi sie juz placze

Lila
19-10-2009, 21:07
ponaddziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciokondyg nacyjny...język mi sie juz placze

Ja już mam zawiązany w węzeł gordyjski.:D
Przetnę go za pomocą noża i widelca.
A w nocy będę liczyć....9999999999999999999999...o matko.:D

Pani Slowikowa
19-10-2009, 21:09
Lila, robi się gorąco...
Jesteś BARZDO blisko...:)

Zacznij podawać ilość liter.

Pani Słowikowa - to "pełno-" raczej nie łączy się z liczebnikami...


Konris nawet bez tego pelno jest chyba wiecej niz 62 literki chyba jest 71 liter

Lila
19-10-2009, 21:11
A może????
Dziewięćsetnodziewięciomilionowodziewięćsetnodziew ięciodziewięciotysięcznodziewięćsetdziewiędziesięc iodziewięciopółkilometrowiec???????
Jesssuuuuuuuu...

Mag
19-10-2009, 21:14
Lilu...ja tego nie mogę przeczytać, hahahahahaa, co to jest?

Mag
19-10-2009, 21:15
Jesteś fantastyczna :) buźka na dobranoc:)

Lila
19-10-2009, 21:15
Lilu...ja tego nie mogę przeczytać, hahahahahaa, co to jest?

Nie wiem...może makowiec taki długaśny?:D

Pani Slowikowa
19-10-2009, 21:39
He he he takie cos znalazlam w necie .. Podobno to nazwa jakiegos aminokwasu:)

phenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylproly l-glycyllisoleucylglutamylglutaminylserylleucylly-sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylgluta-mylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamyll e-ucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartyl -prolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonyli-soleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucy-larginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalyl-threonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalany l-glutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginy l-glutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprol yl-isoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanlyl a-sparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysyl-glycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosyl al-anylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylval yl-aspartylsrylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphen yl-alanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhi st-idylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylala nyl-isoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspart ylaspa-rtylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucy-lalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreo ny-ltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalyl-threonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalan y-lalanylleucylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl a-lanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylpheny l-alanylglysylisoleucylserylalanylprolylaspartylglut amin-ylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylgly cyl-alanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylseryla lany-lisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglut amin-ylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutam yl-lysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylph enyl-alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylala nyl-threonylarginylseri-ne

Pani Slowikowa
19-10-2009, 22:05
Mag, jesteś Wielka.
Jest ARCYGORĄCO! RoZCIĄGNIJ TEN WYRAZ!! do 62 liter! Da się!

Ten aminokwas znałem, ale dlatego specjalnie zaznaczyłem, że takie nazwy pomijamy.
A czy moj 72 literowy wyraz nie nadaje sie??

Mag
20-10-2009, 12:00
ponaddziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciosuperk ondygnacyjny

Basia z Żor
20-10-2009, 12:08
Uff,ale długi. A język aż piszczy-to dopiero pasja nasza polszczyzna.Będę tu zaglądać częściej

Mag
20-10-2009, 12:17
Kornis, wiem, ze jest niestosowny, ale na upartego....:)

Basia z Żor
20-10-2009, 12:34
konris-czy mogę wiedzieć, z kim mam przyjemność uczyć się mojego języka-wspominasz o książkach swojego autorstwa.Nie uczestniczę w Seniorku dość długo i nie jestem zorientowana.

Lila
20-10-2009, 13:34
Ja jeszcze przy swoim się uprę. Ale po raz ostatni.:)

Dziewięćsetnodziewięciomilionowodziewięćsetnodziew ięciodziewięciotysięcznodziewięćsetdziewiędziesięc iodziewięciopiętrowiec.

Mag
20-10-2009, 13:38
Ha...Lilu, chciałabym mieszkać na tym ostanim piętrze :)

Lila
20-10-2009, 14:05
ponaddziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciosuperk ondygnacyjny

Mag, a może bez tego super?
ponaddziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciokondyg nacyjny?

Do konrisa..


Kończ Waść. Wstydu oszczędź.:D

Mag
20-10-2009, 15:05
ponaddziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięcioipółko ndygnacyjny?
I już dość :) Wyżej to apartament Pana Boga !:)

tadeusz50
20-10-2009, 15:27
ponaddziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciokondyg nacyjny
Nie jestem Polonistą, ale czy to pisze się razem? Słownik poprawnej Polszczyzny z FF podkreśla błąd.

Pani Slowikowa
20-10-2009, 15:28
Wstydu nie ma. Jesteście dzielne i konkretne. No i przesympatyczne...:)

To
ponaddziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciokondyg nacyjny
jest OK, ale można (i warto) na dwa sposoby wydłużyć. A najlepiej oba sposoby połączyć i wyjdzie aż 65 liter, tylko co nieco trzeba zmienić i dodać...

Kornisie ja myslalam ze ponad to tez osobne slowo??
Moze zamiast ponad mozna zamienic na przeszlo?

Mag
20-10-2009, 15:38
No, Kornis...niech Cię....całkiem nie pomyślałam, że można w innym przypadku, sądziłam, że tylko mianownik :)

Mag
20-10-2009, 15:38
Ale nas "przeczołgałeś"

Pani Slowikowa
20-10-2009, 15:42
Moze zamiast pol mozna napisac cwierc??:)

Mag
20-10-2009, 15:44
Szkoda, Słowikowa, że się z nami nie bawiłas:)

Pani Slowikowa
20-10-2009, 15:45
Acha no to zgadlam juz po czasie :)

Pani Slowikowa
20-10-2009, 18:17
Pozwolę sobie na małe sprostowanie:

Aha - piszemy przez "h" (a nie "ch").
Pisownia przez "ch" występuje w skróconym zgrubieniu imienia Joana -> Asia -> ACHA.:)

Uskutecznię przy okazji małą prywatę - jakby ktoś był zainteresowany ciekawymi książkami, zapraszam tutaj:

http://www.klub.senior.pl/kupie-sprzedam-zamienie/t-od-seksu-po-religie-psychologie-polonistyke-ksiazki-z-biblioteki-humanisty-4770.html#post387882Nadal jednak zostaje nasza zabawa dotycząca zadania:
Podaj wyraz będący nazwą osobową rodzaju męskiego, zakończoną na "-aż".
Ja znam tylko jedną, więc chętnie poznam inne, jesli ktoś wie.

No masz racje:)

Jezeli chodzi o az to moze szantaz??

Mag
20-10-2009, 18:23
Nazwa osobowa, Pani Słownikowo...:)

Mag
20-10-2009, 18:48
Oj, Kornis, tak tłumaczysz jak krowie na granicy. Wiemy to wszystko :) Podaj tę nazwę i ....cześć :)

Mag
20-10-2009, 18:49
To pewnie nie będzie rdzennie polskie słowo.

Mag
20-10-2009, 18:51
Już się dość nabawiłyśmy, zwłaszcza Lila i ja :)

konris
20-10-2009, 18:57
Łeeeeeeeee... Szkoda...

Pani Slowikowa
20-10-2009, 18:58
Męska nazwa osobowa = nazwa dotycząca osoby rodzaju męskiego.
Koń, czy garaż i ołówek są rzeczownikami rodzaju męskiego, ale nie są OSOBĄ, człowiekiem rodzaju męskiego (czyli facetem), więc nie są nazwą OSOBOWĄ.

No dobra dobra nie zauwazylam ze to miala byc nazwa osobowa.. Sorry:confused:

Pani Slowikowa
20-10-2009, 19:10
a dorozkaz jak sie pisze ??

konris
20-10-2009, 19:18
Tak jak taksówkarz... :) Ta sama branża.

Lila
20-10-2009, 20:09
Złamałam sobie głowę w czterech miejscach.
I nic.
Nazwa osobowa na -aż? Wraży podstęp. :):)

konris
20-10-2009, 20:16
Ja sam juz kilka lat szukam... A złamań głowy nie też już nie liczę... :)

Ale jeden NA PEWNO jest! Choć pewnie 99,98% Polaków nigdy o nim nie słyszało.

konris
20-10-2009, 20:55
Kasuję, by inni nie korzystali zbyt łatwo

Pani Slowikowa
20-10-2009, 20:59
No dobrze... Nie będę się znęcał.
Ten wyraz z trudem onegdaj wyszperany to:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metrampaż


Dzieki, nigdy nie doszlabym sama:)

konris
20-10-2009, 21:19
Ja go znalazłem dzięki przeszukaniu - kartka po kartce! - słownika wyrazów obcych. Ale warto było:)