menu

senior.pl - aktywni w każdym wieku

Wróć   Klub Senior Cafe
Zarejestruj się FAQ / Pomoc Szukaj Dzisiejsze Posty Oznacz Fora Jako Przeczytane

STATUT ISS
Statut w formacie pdf

STATUT ISS

Spis rozdziałów

I Postanowienia ogólne
II Cele działania i sposoby ich realizacji
III Członkowie - ich prawa i obowiązki
IV Władze naczelne i ich organa.
V Komisje i zespoły pomocnicze
VI Majątek ISS
VII Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał
VIII Komunikacja internetowa w Stowarzyszeniu
IX Zmiany w statucie i rozwiązanie ISS
X Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne
§1
Internetowe Stowarzyszenie Seniorów, w skrócie ISS, zaś w dalszej części statutu zwane również Stowarzyszeniem, jest zarejestrowaną organizacją, działającą na postawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach (Ustawa z dn.7 kwietnia 1989r.) i posiada z tego tytułu osobowość prawną, działa w oparciu o tę ustawę i niniejszy statut. Powstało i działa na ogólnopolskim forum internetowym senior.pl.
§2
Jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą przez internet seniorów w wieku przed i emerytalnym oraz inne osoby zainteresowane ich działalnością.
§3
Działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w uzasadnionych przypadkach, innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa, wykorzystując przede wszystkim łączność internetową.
§4
ISS może podejmować uchwałę o przynależności do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działań.
§5
Siedziba ISS mieści się w Olsztynie.
§6
ISS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§7
Może również, w uzasadnionym przypadku zatrudnić pracowników , do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
§8
Działalność ISS, wszystkich jej władz i organów jest jawna.
§9
ISS posiada swój symbol, prezentowany na okładce statutu i opisany w postanowieniach końcowych. Nazwa i symbol podlegają ochronie prawnej.
§10
Za zasługi dla ISS mogą być przyznawane:
- godność zasłużonego seniora,
- odznaki honorowe,
- inne wyróżnienia.

II CELE I SPOSÓB DZIAŁANIA ISS
§11
1.Intergracja oraz reprezentacja środowiska seniorów polskich działających w internecie:
-umożliwianie kontaktów /wirtualnych i w realu/ poprzez spotkania grupowe oraz indywidualne seniorów z różnych regionów Polski,
-organizowanie zjazdów, warsztatów szkoleniowych,
-wspólny wypoczynek i spotkania okazjonalne /np.sylwester/,
- wspólne podejmowanie akcji charytatywnych.

2. Kształcenie w dziedzinie znajomości technik komputerowych i zasad korzystania z Internetu:
-prowadzenie instruktażu,
-wymiana doświadczeń,
-wzajemne porady,
-prezentacja własnych umiejętności,
-popularyzacja ciekawych miejsc w sieci.

3. Promowanie sportu i turystyki:
-wirtualne wycieczki po Polsce i świecie,
-prezentacje własnych fotografii i filmików,
-reportaże oraz wspomnienia z podróży w blogach,
-wspólne wycieczki rowerowe w realu,
-propozycje ćwiczeń/np. joga, pilates/ w zaciszu domowym.

4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie problemów generacji 50 plus:
-wymiana doświadczeń w dziedzinie profilaktyki prozdrowotnej/ diety, zdrowa żywność, medycyna naturalna, leki, walka z uzależnieniami/,
-poradnictwo w zakresie praw seniorów /renty, emerytury, kredyty, zniżki, ZUS, służba zdrowia/,
-wymiana doświadczeń dotyczących opieki nad zwierzętami oraz hodowli roślin,
-dyskusje o metodach wychowawczych/dzieci, wnuki/ oraz sytuacji seniorów w rodzinie i społeczeństwie.

5. Wzajemna pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych /utrata bliskiej osoby, samotność, depresje, nerwice, odrzucenie, kłopoty finansowe.../.

6. Upowszechnianie kultury i sztuki:
-propagowanie malarstwa, literatury, rzeźby, architektury i filmu przez prezentacje własnych zbiorów np. muzycznych,
-recenzowanie wydarzeń kulturalnych i dzieł wybitnych artystów,
-przegląd prasy oraz programów telewizyjnych,
-prezentacja twórczości własnej /opowiadania, wiesze, blogi, ppsy, fotografie, dekoracje wnętrz, robótki ręczne,
-pogłębianie wiedzy z zakresu historii Polski oraz Europy.

7. Aktywny udział w życiu politycznym i społecznym:
-sondaże przedwyborcze,
-dyskusje o aktualnych wydarzeniach,
-obchody rocznic,
-udzielanie wywiadów przedstawicielom radia, prasy i telewizji,
-branie udziału w ankietach socjologicznych,
-prezentowanie sylwetek wybitnych osobistości.

8. Rozwijanie własnych zainteresowań poprzez nieustające kształcenie się w różnych dziedzinach:
-wymiana doświadczeń kolekcjonerskich,
-prezentacja ciekawych stron internetowych,
-wymiana literatury fachowej.

9.Propagowanie postawy szacunku i tolerancji wobec wszystkich, bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie, wykształcenie, wyznanie czy orientację seksualna:
-budowanie pomostu międzypokoleniowego poprzez współpracę a młodzieżą,
-wsparcie dla wyalienowanych, "inny nie znaczy gorszy".

10. Współpraca ze środowiskami polonijnymi:
- korespondencja emailowa,
-spotkania w realu,
-zdobywanie wiedzy o sytuacji rodaków przebywających czasowo lub na stałe poza granicami kraju,
- promocja polskich tradycji na obcej ziemi.


III Członkowie - ich prawa i obowiązki

§12
W skład Stowarzyszenia wchodzą następujący członkowie:
1. zwyczajni
2. wspierający
3. honorowi
§13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, jak i cudzoziemcy, mieszkający w Polsce lub poza jej granicami.
§14
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 21 lat, posiadają zdolność do czynności prawnych i nie utraciły praw publicznych.
§15
Członkowie zwyczajni nabywają członkostwo:
1. na podstawie deklaracji emailowej, przesłanej na adres internetowy Stowarzyszenia.
2. odbyły 2 miesięczny okres kandydacki
3. zostały zarekomendowane przez co najmniej 2 osoby, członków Stowarzyszenia.
4. Z powyższych ustaleń wyłączone są te osoby, które zadeklarowały przynależność do Stowarzyszenia przed złożeniem wniosku o rejestrację.
§16
Członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne, które zadeklarowały chęć przynależności, pomoc doraźną, rzeczową lub finansową. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd na postawie emailowej deklaracji.
§17
Tytuł członka honorowego może być przyznawany za szczególne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia przez Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę typowaną.
§18
Nowych członków przyjmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
§19
Członek zwyczajny ma prawo:
1.wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),
2.uczestniczyć we wszystkich formach działalności ISS,
3.zgłaszać wnioski i opinie związane z działalnością ISS,
4.korzystać z pomocy i zaplecza ISS w działaniach podejmowanych zgodnie z jego celami.
§20
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1.przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2.aktywnie uczestniczyć w realizacji celów ISS,
3.regularnie opłacać składki członkowskie.
§21
Członek wspierający ma prawo:
1.z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia,
2.uczestniczyć w bezpłatnych formach działalności,
3.w uzasadnionych sytuacjach korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia.

§22
Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał ISS
§23
Członek honorowy Stowarzyszenia:
1.posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego,
2.i obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
3. jest zwolniony ze składek członkowskich
§24
Ustanie członkostwa
1.Członkostwo ustaje wskutek:
-dobrowolnej rezygnacji;
-śmierci członka;
-utraty osobowości prawnej;
-utraty praw publicznych;
-na wniosek Zarządu lub 10 członków, za działalność sprzeczną ze statutem, regulaminami i uchwałami.
2.Zarząd może zawiesić członkostwo określonej osoby w związku z jej długotrwałą i usprawiedliwioną odmową brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

Rozdział IV
§25
Struktura organizacyjna stowarzyszenia
Władzami stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - zwane dalej Walnym Zebraniem,
- Zarząd Stowarzyszenia - zwany dalej Zarządem,
- Komisja Rewizyjna.
§26
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. W jego skład wchodzą wszyscy pełnoprawni członkowie ISS.
§27
Do kompetencji Walnego Zebrania należą
1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2.wybór władz Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie zmian statutu,
5. podejmowanie uchwał związanych z działalnością ISS,
6. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§28
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia + 1 osoba.
§29
Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybrany bezwzględną większością głosów.
§30
Skład Zarządu i innych władz oraz ich kadencja:
- Przewodniczący - 2 lata,
- Z-ca Przewodniczącego - 2 lata,
- Skarbnik - 2 lata,
-Sekretarz - 2 lata,
- członek Zarządu - 2 lata.
§31
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego zebrania,
2. uchwalanie planów działalności oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich działalności,
3. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
4. powoływanie Komisji, zespołów pomocniczych i struktur powstających przy Zarządzie,
5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji pracy,
6. opiniowanie rekomendacji do pełnienia funkcji i realizacji zadań w strukturach Stowarzyszenia.
§32
.Do kompetencji przewodniczącego Zarządu należy:
1. kierowanie pracami Zarządu,
2. reprezentowanie Zarządu oraz Stowarzyszenia z wyjątkiem sytuacji, w której Przewodniczący
upoważni do tej czynności innego członka Zarządu lub ustanowi Pełnomocnika,
3. jednoosobowe zaciąganie zobowiązań finansowych, do wysokości ustanowionej przez Zarząd.
§33
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 pełnoprawnych członków stowarzyszenia.
2.. Komisja Rewizyjna ma wgląd we wszystkie dokumenty stowarzyszenia.
§34
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola co najmniej dwa razy do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
2. kontrola administracji i zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
3. składanie przed Walnym Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
4. wnioskowanie na walnym zebraniu o udzielenie absolutorium Zarządowi.
§35
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, skład osobowy jest uzupełniany w wyborach uzupełniających, w/g zasad wyżej określonych, a kadencja nowowybranej osoby upływa wraz z końcem kadencji całych władz.

V Komisje i zespoły pomocnicze
§36
1.Zarząd ISS ma prawo powołać doraźne komisje pomocnicze lub zespoły do realizacji określonych zadań lub zbadania zaistniałych problemów.
2.Komisję doraźną lub zespół ma prawo zainicjować także co najmniej 5 członków stowarzyszenia. Tak powołaną komisję/zespół/ zatwierdza Zarząd ISS.
3.Członkowie powołanej komisji doraźnej dokonują w swoim gronie wyboru przewodniczącego, który jest koordynatorem prac i ma obowiązek składania sprawozdań Zarządowi ISS.
4.Komisja, czy też zespół powinny się składać co najmniej z 3 członków .
5.W przypadkach losowych Zarząd ma prawo, z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego komisji, zmienić lub uzupełnić jej skład.
6.Komisja kończy pracę i zostaje rozwiązana po osiągnięciu celu, do którego została powołana.

VI Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§37
1.Majątek Stowarzyszenia stanowi ogół praw rzeczowych, których przedmiotem są nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań jego członków, członków organów lub pracowników, jak również osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
3. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie nie może stosować szczególnych zasad przy zakupie towarów lub zamawiać usług od swoich członków, pracowników oraz ich osób bliskich.
§ 38
Na fundusze składają się:
1. składki członkowskie,
2. darowizny,
3. spadki i zapisy,
4. dotacje i subwencje,
5. dochody z ofiarności publicznej,
6. dochody z majątku Stowarzyszenia,
7. odsetki i dochody z kapitału,
8. środki wypracowane przez członków stowarzyszenia.
§39
Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową.
§40
Składki członkowskie powinny być opłacone w całości, lub w dwóch kolejnych ratach, o jeden miesiąc wcześniej niż upływa kolejne półrocze lub rok.
§41
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka , można Uchwałą Zarządu zawiesić konieczność opłacania składek lub je zmniejszyć.
§42
1. Dla ważności oświadczeń woli Stowarzyszenia wymagane są podpisy Przewodniczącego oraz
Członka Zarządu.
2. W szczególnych wypadkach Zarząd może ustanowić pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał
§43
Kadencja władz ISS trwa 2 lata. Może być skrócona z uzasadnionych powodów, uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zebrania zwołanego w powyższym celu.
2. Funkcje członków zarządu mogą być pełnione nie dłużej niż przez dwie kadencje. Ponowny wybór na te funkcje jest możliwy po okresie przerwy co najmniej jednej kadencji.
3. Osoby pełniące funkcje członków zarządu i komisji rewizyjnej nie mogą pełnić żadnej innej funkcji w ISS.
4. Wybory władz oraz głosowanie o nadanie tytułu członka honorowego mają charakter jawny.
5. Nad prawidłowością wyborów czuwa komisja skrutacyjna.
§44
1.Obrady władz i organów kontrolnych są prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych członków.
2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Postanowienia ustępu 1 i 2 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących zmian statutu i rozwiązania się stowarzyszenia.
§45
Kandydatami do władz i organów mogą być zwyczajni i honorowi członkowie ISS, którzy mają prawo wyborcze i wyrażą zgodę na pełnienie proponowanej funkcji.
§46
Członkami zarządu i komisji rewizyjnej zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku braku rozstrzygnięcia z powodu równej ilości głosów, organizowane są wybory uzupełniające.
§47
Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyłaniają wśród siebie członkowie tworzący zarząd lub komisję rewizyjną.
§48
W przypadku rezygnacji, odwołania lub niemożliwości pełnienia funkcji przez członka zarządu lub komisji rewizyjnej , uzupełnienie składu następuje poprzez wybory uzupełniające.
§49
Prawo odwoływania osób wybranych do pełnienia określonej funkcji przysługuje organowi, który dokonał wyboru.

Rozdział VIII.
Komunikacja internetowa w działaniu ISS.
§50
1. Podstawową formą komunikacji Zarządu ISS z członkami ,a także głównym wewnętrznym sposobem porozumiewania się między sobą jest internet. Tę formę działania wykorzystuje się głównie do:
a) konsultacji działań Zarządu z członkami ISS,
b) przeprowadzania wyborów do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania i analizowania uwag, pomysłów, postulatów w różnych sprawach dotyczących działalności stowarzyszenia,
d) przyjmowania nowych członków,
e) głosowania w celu podjęcia decyzji,
f) podejmowania różnorodnych działań na rzecz ISS,
g) zamieszczania ogłoszeń ważnych dla działalności ISS,
h) prezentowania i przechowywania wydruków dokumentacji ważnej dla działalności Stowarzyszenia,
i) składania oświadczeń woli i wniosków dotyczących członków ISS i jego władz,
j) prezentowania informacji o działalności ISS na forum senior pl. i innych stronach internetowych.

Rozdział IX
Zmiany w Statucie i rozwiązanie ISS
§51
1. Zmiany w Statucie, zmiana Statutu oraz decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia, może nastąpić w formie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków. Wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
§52
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.,Nr 20, poz 104 z późniejszymi zmianami) oraz inne przepisy właściwe dla danej sprawy.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:34.

 
Powered by: vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.